• Promocja produkcji zdrowej żywności i jej upowszechnianie.
 • Przyczynianie się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspierania inicjatyw gospodarczych poprzez organizacje szkoleń, kursów i konferencji.
 • Promowanie rozwoju kształcenia zawodowego, wspieranie nauki zawodu oraz doskonalenia zawodowego pracowników.
 • Integracja nauki, techniki i technologii energetycznej.
 • Promocja idei zrównoważonego rozwoju turystyki.
 • Przyczynianie się do rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej.
 • Podnoszenie poziomu jakości świadczonych usług i kultury obsługi turystów.
 • Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej.
 • Promowanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.
 • Prowadzenie wielopłaszczyznowej działalności charytatywnej.
 • Upowszechnianie wiedzy i organizowanie gospodarki segregacja odpadów komunalnych.
 • Upowszechnianie wiedzy o europejskich programach funduszy ROR 2014-2020.
 • Promocja nowych rozwiązań dotyczących wymiany żarówek rtęciowych i żarowych na ledowe, zgodnie z dyrektywami UE.
 • Organizowanie działań i współdziałanie w przedsięwzięciach zapewniających materialne warunki rozwoju agroturystyki oraz jej doskonalenie.
 • Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, uwzględniając ochronę oraz promocje środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, rozwój turystyki i produktów regionalnych.
Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Podmiotów Wykonujących Zawodową Działalność Lobbingową - nr 00301

Wszystkie wymienione na tej stronie znaki towarowe należą do swych odpowiednich właścicieli.
© 2014 PolskaFundacjaAgroturystyki
Design and Code by Roman Budziło
© 2014  www.fundacjaagroturystyki.pl. All rights reserved.